U bent hier

GDPR - AVG privacyverklaring

Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen Besko vzw

Wet op de privacy, GDPR, AVG

Besko als verwerkingsverantwoordelijke

Om haar goede werking te kunnen verzekeren, heeft Besko nood aan een paar gegevens. Het betreft identiteitsgegevens, adresgegevens, e-mail, telefoon, alsook informatie over de gevolgde opleiding(en) teneinde gefundeerd een lidmaatschap toe te kunnen kennen. De adres- en identiteitsgegevens worden enkel doorgegeven aan Die Keure en uitsluitend voor het verzenden van het ledenblad Hebe.

Besko en haar werking zijn een constant in de tijd veranderend gegeven. Bij het aangaan van het lidmaatschap zal je gevraagd worden het formulier aangaande GDPR-AVG te ondertekenen. Zo geef je de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te gebruiken binnen het wettelijk voorziene kader.

Het is mogelijk dat ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst wordt aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze verklaring. We raden jou als lid dan ook aan om deze verklaring regelmatig opnieuw na te kijken op onze website. (www.besko.be)

Recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens

Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. Besko engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden. Wij verzamelen geen gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze beroepsvereniging.
Jij als lid hebt het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden.
Dit kan door ons te contacteren via het secretariaat van Besko (info@besko.be)  Wij verbinden ons ertoe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zullen we je in deze procedure wel vragen je identiteit te bewijzen.

Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie

Je hebt als lid het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie) als je onverhoopt zou denken dat je gegevens verkeerd gebruikt werden.

 

Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

Je kan je als lid te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien 
1) Besko  je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel (en zij  de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis); 
of 
2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.
Je kan als lid ook een restrictie van de verwerking eisen, dan ben je de facto geen lid meer van Besko.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.